Házirend

Az ETO PARK Szolgáltató és Élményközpont (továbbiakban: Élményközpont) területe magánterület, annak berendezései, eszközei magántulajdon tárgyát képezik, ezért a házirend be nem tartása, illetőleg az Élményközpont területén bármely szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból eredő károkozás a károkozó teljes anyagi fellelőségét vonja maga után.

 1. Tilos az Élményközpont területén olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést vagy a közerkölcsöt sérti vagy alkalmas arra, hogy az emberekben félelmet, megbotránkoztatást keltsen.
 2. Az Élményközpont területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőkéhez hasonló, az Élményközpont területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.
 3. Tilos az Élményközpont területén robbanóanyag, kábítószer, pirotechnikai eszköz árusítása, valamint az Élményközpont területére történő behozatala. Tilos belépni alkoholos állapotban, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy az Élményközpontban annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon.
 4. Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével az Élményközpont területére lőfegyverrel belépni tilos.
 5. Az Élményközpont területén tilos szerencsejátékok (kivéve az Üzemeltető engedélye alapján, annak keretei között folyó szerencsejáték) szervezése és folytatása.
 6. A közös használatú területek mosdóit, egyéb vizes berendezéseit mindenki köteles az eredeti rendeltetésének megfelelően használni.
 7. Az Élményközpont egész területén dohányozni csak a bejáratok mellett az arra kijelölt helyeken engedélyezett.
 8. Az Élményközpont területére kutyák, macskák, nyulak, vadászgörények és egyéb házikedvencek is beléphetnek, de nem hozhatóak be a vadállatok, madarak, egzotikus állatok és haszonállatok. Az Élményközpontba kizárólag chippel ellátott (amennyiben fajtájánál kötelező) minden kötelező oltással rendelkező állatot lehet behozni. Az állat által okozott bárminemű anyagi károkozás, sérülés az állatot felvezető személy felelőssége.
 9. Az Élményközpontban tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral, illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni!
 10. Az Élményközpont teljes területén az Élményközpont vezetősége engedélye nélkül tilos fényképezni, illetve filmfelvételt készíteni.
 11. Az Élményközpontban közbotrányt okozó, garázda vagy normális üzletvitelt zavaró, illetőleg a hatályos magyar jogszabályokat, valamint jelen házirendet megsértő személyt a biztonsági személyzet az Élményközpontból kivezetteti, szükség esetén rendőri segítséggel.
 12. Az Élményközpont területén kereskedelmi tevékenység folytatására csak azon személyek jogosultak, akik az Élményközpont tulajdonosával az adott tevékenységre vonatkozóan bérleti vagy egyéb szerződést kötöttek. Szórólapot osztani, kérdőíves kikérdezést folytatni vagy hasonló tevékenységet végezni kizárólag az Üzemeltető írásbeli engedélyével lehetséges.
 13. Tilos a szolgáltatott wifi hálózat kereskedelmi célú használata, és minden olyan egyéb hálózati tevékenység, mely a wifi hálózat többi felhasználójának munkáját zavarja vagy akadályozza! A wifi hálózat használatával Ön azt is tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt nem kizárhatóak az esetleges hálózati incidensek, melyek a felhasználó által csatlakoztatott eszközökön okozott következményeiért az Üzemeltető nem tud felelősséget vállalni.
 14. Az Élményközpont által szervezett rendezvények, promóciók során a látogatókról kép- és hangfelvétel készülhet. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szerepléséről készült felvétel során.
 15. Az Élményközpont területén a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelőrendszer segíti. A kamerarendszer használatának jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló-EP és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679 Rendelet (GDPR) 6. Cikk (1) bek. f) pont (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A kamerarendszer nem kerül kiépítésre olyan helyeken, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen. Az Élményközpont bejáratainál piktogram hívja fel a figyelmet a kamerarendszer használatára, továbbá a kamerarendszer alkalmazásáról szóló részletes tájékoztató elhelyezésre kerül az Élményközpont honlapján, szövege pedig nyomtatott formában is az érintettek rendelkezésére áll a Biztonsági Őrszolgálatnál.
 16. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek.
 17. A házirendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szabályai érvényesek.

Fentiek megsértése az Élményközpont területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonja maga után.

Kellemes időtöltést kívánunk!

ETO PARK SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT